• NGUYỄN PHƯƠNG THÙY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0964601066
  • Email:
   thuyaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Ngữ văn.

 • NGUYỄN VĂN SANG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Điện thoại:
   0939567965
  • Email:
   nguyensangus0817@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP môn Lịch sử

 • NGUYỄN VĂN SĨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Điện thoại:
   0985259450
  • Email:
   vansiaba1969@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Ngữ văn.

 • VÕ THỊ PHƯƠNG NGA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986558259
  • Email:
   vietthongguita@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Ngữ văn.

 • NGUYỄN THỊ THỤY AN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0708874514
  • Email:
   nguyenanaba2011@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Ngữ văn.

 • VÕ VĂN ÁI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974761412
  • Email:
   vovanai08@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Trình độ đào tạo: ĐHSP ngành Lịch sử

   - Thư ký Hội đồng sư phạm

 • ĐẶNG THỊ KIM SON
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369990984
  • Email:
   sondangthikim@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Địa lý.

 • NGUYỄN THỊ THANH DIỆU
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0775899022
  • Email:
   dieuaba@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ CM: ĐHSP ngành Chính trị.

 • BÙI THỊ MỸ ÁNH
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0356490410
  • Email:
   myanhvan13a@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trình độ chuyên môn: ĐHSP ngành Ngữ văn

Cha mẹ cần biết
Video